Algemene Voorwaarden

INHOUD

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod Artikel

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht van de consument en de kosten

Artikel 9 – Verplichting ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Naleving en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurovereenkomst: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenprocedure

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft met betrekking tot een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer of een derde worden geleverd op basis van een overeenkomst tussen deze derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn/haar commerciële, handels-, ambachts- of beroepsactiviteiten;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst tot levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud in een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel, waaronder aldus aldus gemaild, dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en gebruik mogelijk maakt gedurende een periode die overeenkomt met het doel waarvoor de informatie is bestemd en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd niet tot de overeenkomst op afstand over te gaan;
 9. Ondernemer: de natuurlijke persoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Consumenten levert;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen ondernemer en consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 1. Standaardformulier voor herroeping: het in aanhangsel 1 opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 2. Techniek voor communicatie op afstand: middel om een overeenkomst te sluiten zonder dat consument en ondernemer samen op dezelfde plaats zijn samen

 

Artikel 2 – Identiteit ondernemer

Naam; Real Dutch Food

Zakelijk adres; Ezelvense akkers 41, 5022PM Tilburg, Nederland

E-mailadres of andere elektronische communicatiemiddelen die aan de consument worden aangeboden met dezelfde functionaliteit als e-mail; info@realdutchfood.com

KvK nummer; NL 18082763

BTW-identificatienummer; NL18157.10.318.B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos beschikbaar. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden kunnen worden ingezien en dat zij op verzoek van de ondernemer kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, ook langs elektronische weg aan de consument worden verstrekt op zodanige wijze dat deze door de consument op een dergelijke wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden afgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden;
 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens een specifieke product- of dienstenvoorwaarde van toepassing is, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds een beroep doen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een adequate beoordeling van de producten, diensten en/of digitale inhoud door de consument mogelijk te maken. Indien de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
 3. Alle aanbiedingen bevatten zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van de

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. Behoudens het bepaalde in lid 4 wordt de overeenkomst geldig wanneer de consument het aanbod heeft aanvaard en aan de algemene voorwaarden heeft voldaan

 

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de ontvangst van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treedt de ondernemer passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in acht voor de elektronische gegevensoverdracht en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende
 3. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, en van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op basis van de resultaten van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet te sluiten, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag met redenen omkleed te weigeren of aan de
 4. Voordat de ondernemer het product levert, zal hij de volgende informatie, samen met het product, de dienst of de digitale inhoud, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, aan de ondernemer verstrekken:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met eventuele klachten in aanraking kan komen;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of, in voorkomend geval, duidelijke informatie over zijn vrijstelling van het herroepingsrecht;
  3. de informatie die overeenkomt met bestaande aftersalesdiensten en garanties;
  4. De prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of digitale inhoud, indien van toepassing de leveringskosten en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of voor onbepaalde tijd
  6. het modelformulier voor herroeping indien de consument het herroepingsrecht heeft.
 5. In geval van een duurovereenkomst is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste

Artikel 6 – Herroepingsrecht

In het geval van producten:

 1. De consument kan een koopovereenkomst voor een product zonder opgave van redenen ontbinden gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar kan deze niet tot opgave van zijn reden(en) dwingen.
 2. De bedenktijd als bedoeld in lid 1 gaat in op de dag dat het product door de consument of door een vooraf door hem aangewezen derde is ontvangen en die niet de vervoerder is, of
  1. indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan een bestelling van meerdere producten met verschillende leveringstermijnen weigeren, mits hij de consument voorafgaand aan de bestelling duidelijk op de hoogte stelt
  2. indien de levering van een product uit meerdere partijen of onderdelen bestaat: de dag waarop de Consument of een door hem aangewezen derde de laatste partij of de laatste
  3. in geval van een overeenkomst over regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde de eerste

In het geval van diensten en digitale inhoud die niet op een fysieke drager wordt geleverd:

 

 1. De consument kan een overeenkomst voor diensten of een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager wordt geleverd, gedurende ten minste 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar kan deze niet tot opgave van zijn reden(en) dwingen.
 2. De in artikel 3 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag na het sluiten van de

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd indien er geen informatie wordt gegeven over het herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, verstrijkt de bedenktijd twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd overeenkomstig de in de vorige lid-bepalingen van deze
 2. Indien de ondernemer de in het vorige artikel bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdag van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument de

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en het effect van het product vast te stellen. Uitgangspunt is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren op de wijze waarop hij een product in een
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die wordt veroorzaakt door de manier van omgaan met het product die verder ging dan toegestaan in het subonderdeel
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet alle wettelijke informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt voordat de

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht van de consument en de kosten

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de termijn van
 2. De consument zendt het product zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen, in de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, terug aan (de gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval de termijn van terugzenden in acht genomen als het product voor het verstrijken van de bedenktijd wordt geretourneerd.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking en conform de door de consument gegeven redelijke en duidelijke instructies
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht vallen op de
 5. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Indien de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of indien de ondernemer erop heeft gewezen dat hij de kosten zelf zal dragen, hoeft de consument de kosten van het terugzenden van de
 6. Indien de Consument zich terugtrekt nadat hij eerst uitdrukkelijk heeft verzocht dat de uitvoering van een dienst of de levering van gas, water of elektriciteit

 

niet in beperkte hoeveelheden of in een bepaalde hoeveelheid kan worden aangeboden, is de consument aan de ondernemer een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het gedeelte van de verplichting dat reeds is aangegaan op het moment van herroeping en dat de volledige nakoming van de verplichting met zich mee brengt.

 1. De consument draagt niet de kosten voor het verrichten van diensten voor de levering van water, gas of elektriciteit die niet gereed voor verkoop in een beperkt volume of hoeveelheid waren gemaakt, of voor de levering van stadsverwarming indien
  1. de ondernemer de consument niet de wettelijk verplichte informatie heeft verstrekt over het herroepingsrecht, de vergoeding van kosten in geval van herroeping of het modelformulier voor herroeping, of
  2. indien de Consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht om aanvang van de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water en elektriciteit of stadsverwarming gedurende de periode van
 2. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een fysieke
  1. hij voorafgaand aan de levering niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het starten van de uitvoering van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het geven van toestemming; of
  3. de ondernemer heeft nagelaten de
 3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, eindigen alle aanvullende overeenkomsten

 

Artikel 9 – Verplichtingen ondernemer bij herroeping

 1. Indien de ondernemer de melding van herroeping langs elektronische weg mogelijk maakt, stuurt hij onverwijld een
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten die de consument in rekening mag brengen voor het geretourneerde product, zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem van de herroeping in kennis heeft gesteld. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, kan hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip zich ook voordoet.
 3. De ondernemer zal gebruik maken van hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De vergoeding is gratis voor de
 4. Indien de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Ondernemer de meerkosten voor de duurdere

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit bij het doen van het aanbod of in ieder geval tijdig voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk heeft gemeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die worden gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij de ondernemer producten, digitale inhoud en/of diensten aanbiedt aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid heeft om persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling onder leiding van een veilingmeester en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, de digitale inhoud en/of de
 3. dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de

 

 1. Dienstenovereenkomsten voor het ter beschikking stellen van accommodatie wanneer een bepaalde periode van uitvoering wordt verleend en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 2. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding wanneer in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is vastgelegd;
 3. Producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd en die niet geprefabriceerd zijn en die worden geproduceerd op basis van de individuele keuze of beslissing van een consument of die bestemd zijn voor een specifieke persoon;
 4. Bederfelijke producten of producten met een beperkte
 5. Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling is verbroken;
 6. Producten die naar hun aard onomkeerbaar met andere producten worden vermengd;
 7. Alcoholische dranken waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen maar waarvan de levering slechts na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarop de ondernemer geen invloed kan hebben.
 8. Verzegelde audio- en video-opnamen en computerprogramma’s waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen daarop;
 10. De levering van digitale inhoud anders dan op een fysieke drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is gestart met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument;
  2. de Consument heeft verklaard dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 – De prijs

 1. De prijzen van de geleverde producten en/of diensten worden gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft, tegen variabele prijzen aanbieden. In het aanbod wordt de mogelijkheid van schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van nieuwe
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en
  1. zij het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen, of
  2. de Consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden vóór de dag waarop de prijsverhoging
 5. Alle bij de levering van producten of diensten vermelde prijzen zijn inclusief

Artikel 12 – Uitvoering van een overeenkomst en extra Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de dag van de tot stand komen van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor andere dan normale
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur geboden extra garantie doet nimmer afbreuk aan de rechten en vorderingen die de consument tegenover de ondernemer kan doen gelden wegens een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer indien de ondernemer is in gebreke is gebleven in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

 1. Onder ‘extra garantie’ wordt verstaan iedere verplichting van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of fabrikant waarin hij bepaalde rechten of vorderingen aan de consument toekent die verder gaan dan hij wettelijk verplicht is in geval hij tekort komt in de nakoming van zijn deel van de

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de best mogelijke zorgvuldigheid in beste onderhoud in de weg staan bij het boeken van bestellingen en het uitvoeren van productbestellingen en bij de beoordeling van
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer heeft opgegeven.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met gepaste snelheid doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan binnen één maand na bestelling op de hoogte gesteld. In dergelijke gevallen heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos en met recht op eventuele schadevergoeding te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer de door de consument gedane betaling onverwijld doch uiterlijk binnen 30 dagen na
 5. Het risico van verlies en/of beschadiging van producten komt voor rekening van de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de consument bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Alle invoerrechten en belastingen via de douane moeten door de klant worden betaald. Neem contact op met uw lokale douanekantoor voor informatie over de kosten die bij uw bestelling kunnen komen.
 1. Kosten gemaakt door het niet accepteren van invoerrechten en belastingen en / of het verstrekken van informatie aan de douane, komen voor de consument en worden in mindering gebracht op uw krediet

 

Artikel 14 – Duurovereenkomsten: duur, opzegging en verlenging

Afloop

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder 1v) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe geëindigde regels en met inachtneming van daartoe in de overeenkomst een duur van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder gerekend) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe strekkende opzeggingsregels en een
 3. De Consument kan de in de voorgaande leden genoemde overeenkomsten opzeggen:
  • te allen tijde en niet beperkt tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • ten minste op dezelfde wijze als zij door hem zijn gesloten;
  • te allen tijde met dezelfde kennisgeving als de ondernemer voor zichzelf bedongen.

Extensie

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder 1 of diensten), mag niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 

 1. In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden indien de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van één maand kan opzeggen. De opzegtermijn is maximaal drie maanden in vaas het contract gaat over een levering van dagbladen, kranten en weekbladen en tijdschriften die regelmatig maar minder dan eens per
 3. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld afleveren van proefbladen, dagbladen, weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch na de proef- of kennismaking

Duur

 1. Indien de duur van een overeenkomst meer dan een jaar bedraagt, mag de consument de overeenkomst te allen tijde na een jaar opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeenkomst verzetten.

 

Artikel 15 – Betaling

 

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument te betalen bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na de bedenktijd, of indien er binnen 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst geen bedenktermijn is. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangaat deze termijn in op de dag dat de Consument de bevestiging van de
 2. Bij de verkoop van producten aan Consumenten is het niet toegestaan om in de Algemene Voorwaarden te onderhandelen over een vooruitbetaling van meer dan 50%. Indien een vooruitbetaling is overeengekomen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de betreffende bestelling of de betreffende dienst(en) alvorens het overeengekomen voorschot te
 3. De consument heeft de plicht de ondernemer onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden in de verstrekte betaalgegevens of
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) heeft voldaan en de ondernemer hem erop heeft gewezen dat de betaling te laat is en de consument een termijn van 7 dagen heeft gegeven om aan de betalingsverplichtingen te voldoen, is de consument over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de consument een buitengerechtelijke incasso in rekening te brengen.

 

Artikel 16 – Klachtenprocedure

 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende aangemelde klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst worden binnen een redelijke termijn nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven ingediend bij de ondernemer.
 3. De bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
 4. Indien de klacht niet in gezamenlijk overleg binnen een redelijke termijn kan worden opgelost

 

of binnen 3 maanden na het indienen van de klacht, zal er een geschil zijn dat openstaat voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

Artikel 18 – Aanvullende bepalingen of afwijkingen

Aanvullende bepalingen van en/of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of vastgelegd op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Bijlage I: Standaardformulier voor herroeping Standaardformulier voor herroeping

(Vul dit formulier in en stuur het alleen terug als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan: [Entrepreneur’s name]
[Entrepreneur’s geographic address] [Faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] [Entrepreneur’s email address or electronic address]

 

 

 • Hierbij deel ik/Wij u mee dat ik/wij onze overeenkomst met betrekking tot de verkoop van de volgende producten willen herroepen: [specification of the product] *

de levering van de volgende digitale inhoud [specification of the digital content] *

de uitvoering van de volgende dienst [specification of the service] *

 

 • Besteld op*/ontvangen op* [date of ordering the services or receiving products] *
 • [Consumer’s name]
 • [Consumer’s address]
 • [Consumer’s signature] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

*) Doorhalen en/of aanvullen indien van toepassing.